Kvalitetspolicy

MålarBolagets kvalitetspolicy syftar till att skapa förtroende hos våra kunder. För vårt kunnande och vår vilja att överträffa kundernas höga förväntningar.

Detta innebär att:

  • Vi ska utföra våra tjänster med ansvar och kompetens från första kundkontakt till färdigt resultat.
  • Vi ska göra rätt från början och leverera våra åtagande enligt tidsplan.
  • Vi ska i möjligaste mån välja och arbeta med kretsloppsanpassade produkter.
  • Vi ska arbeta aktivt med källsortering av våra restprodukter.
  • Vi ska säkerställa produktens kvalité med hjälp av en utarbetad kontrollplan.
  • Samtliga medarbetare i företaget ska informeras och utbildas för att kunna leva upp till de krav som produktion, kvalité, miljö och författningskrav ställer.

Miljöpolicy

Vi ska verka för att livsmiljön sätts i centrum och ständigt sträva mot att förbättra oss i vårt miljöarbete.
Vi ska sträva efter att bevara naturen genom att hushålla med resurser och välja material och produkter som är särskilt aktsamma om miljön.
Vi ska sträva efter att bevara kulturella miljövärden och erbjuda måleritjänster med kunskap som tillför objekten nya miljö- och skönhetsvärden.
Vi ska i samråd med våra leverantörer följa aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete på miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön påverkas.
Vi ska följa tillämpliga lagar och förordningar samt andra krav.

Detta innebär att:

  • Vi ska tillgodose kundernas krav på god miljö avseende materialval, färgsättning, ljus och trivsel.
  • Vi ska skapa förutsättningar för resurssnålhet i produktion, jobba för ett minskat avfall samt hantera avfall på ett miljövänligt sätt.
  • Vi ska använda miljöanpassade material, metoder och utrustningar för att främja de naturliga kretsloppen samt en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöpolicy

Inom MålarBolaget AB bedriver vi måleriarbeten och därmed förenlig verksamhet.

Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i MålarBolaget AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på att genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.